Return to site

Przedmioty i zasady prawa handlowego

Prawo handlowe to zbiór reguł prawnych, wchodzący w zakres prawa prywatnego. Reguluje ono stosunki zawierane pomiędzy przedsiębiorcami oraz wszelkie czynności gospodarcze - zarówno krajowe, jak i międzynarodowe. Prawo handlowe jest częścią prawa cywilnego, więc jego głównym źródłem jest kodeks cywilny. Podstawę prawa handlowego stanowi również kodeks spółek handlowych (regulujący wewnętrzne stosunki podmiotów prawa handlowego i ich relacje z osobami trzecimi) oraz konwencje międzynarodowe i prawo zwyczajowe.

PRZEDMIOTY PRAWA HANDLOWEGO

Dzięki prawu handlowemu, regulowane są takie przedmioty jak ustrój, funkcjonowanie oraz ustalanie bytu prawnego poszczególnych typów przedsiębiorców. Do przedmiotów prawa handlowego należy również obrót gospodarczy - zawieranie i realizacja umów, w których przynajmniej jedna strona jest przedsiębiorcą). Kolejnym przedmiotem jest podmiotowość prawa majątkowego i niemajątkowego, wykorzystywana w działalności gospodarczej, a także papiery wartościowe i ich obrót.

ZASADY WARUNKUJĄCE PRAWO HANDLOWE

Istnieje kilka zasad sterujących prawem handlowym, będących jednocześnie jego podstawowymi założeniami. Pierwszą z nich jest zasada wolności gospodarczej. Obejmuje ona swobodę decydowania przez przedsiębiorców o wielu istotnych kwestiach związanych z prowadzeniem działalności, na przykład o podmiocie działalności gospodarczej czy wewnętrznej organizacji przedsiębiorstwa. Kolejną zasadą jest zasada równości praw przedsiębiorców. Funkcjonuje również zasada swobody umów, która przejawia się w dowolności decyzji co do zawarcia umowy, wyboru kontrahenta, ustalania treści umowy i dokonywania tam zmian, a także możliwości jej rozwiązywania. Prawo handlowe przewiduje również zasadę autonomii woli stron, mówiącą o tym, że stosunek między stronami może być dowolny, pod warunkiem, że jego cel oraz treść nie sprzeciwiają się właściwościom stosunku, prawu oraz zasadzie współżycia społecznego. Pozostałymi zasadami prawa handlowego są zasada uczciwości i dobrych obyczajów oraz zasada ochrony słusznych interesów konsumentów. Istnieje jeszcze jedna ogólna zasada, obejmująca zagadnienia prawa handlowego - zasada jedności Kodeksu Cywilnego, która zakłada, że prawo spółek handlowych stanowi element zagadnień prawa cywilnego.

PRAWO HANDLOWE - OFERTA OBSŁUGI ADWOKACKIEJ

Kancelarie adwokackie świadczą szeroki zakres usług związanych z prawem handlowym. Należą do nich szeroko pojęte porady i wsparcie prawne, ale i koordynacja procesu zakładania spółki i późniejszego jej prowadzenia na każdym etapie (również fuzje, likwidacje), sporządzania potrzebnej dokumentacji, prowadzenie spraw spornych, spraw o likwidację spółki czy stwierdzanie upadłości podmiotów prawa handlowego.

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OKSubscriptions powered by Strikingly